Vodkom

web icon ap kom2Program za obračun i financijsko praćenje komunalne naknade i naknade za uređenje voda.

Aplikacija „Komunalna naknada i naknada za uređenje voda“ je razvijena djelom po uputama i u suradnji s Hrvatskim Vodama, za potrebe obračuna i naplate komunalne naknade i naknade za uređenje voda u jedinicama lokalne samouprave. Osnovna svrha aplikacije je da korisniku omogući godišnje zaduženje i uvid u naplatu pojedinog obveznika za površinu koju on posjeduje. Aplikacija ima mogućnost neovisnog (zasebnog) rada komunalne naknade i naknada za uređenje voda. Aplikacija „Komunalna naknada i naknada za uređenje voda“ radi sa vrlo sigurnom Microsoft SQL bazom podataka (koju instalirate i koristite lokalno na svom disku), tako da ste uvijek sigurni da neće doći do neusklađenosti podataka, dupliranja ili nestanka podataka. Cijeli sistem je vrlo stabilan i siguran. Aplikacija omogućuje višekorisnički rad.

Opširnije...

Registar nekretnina

Temeljem analize Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu drugih županija, gradova i općina te Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske prema kojem je ustrojen Registar državne imovine pri Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom utvrdili smo sve potrebne podatke koje mora sadržavati Popis nekretnina u vlasništvu županija, gradova i općina.

Slijedom navedenih činjenica krenuli smo u izradu web računalnog programa „Registar nekretnina“ koji osim podataka evidencije i financija, uključuje i ostale potrebne statistike i preglede vezane uz Popis nekretnina u vlasništvu JLS.

Opširnije...

Poljoprivredno zemljište

Poljoprivredno je zemljište dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Poljoprivrednim zemljištem smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Za poljoprivredno zemljište u Republici Hrvatskoj karakteristično je dvojno vlasništvo, i to: poljoprivredno zemljište u vlasništvu države (vlasništvo Republike Hrvatske) i poljoprivredno zemljište u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba. Poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu raspolaže se sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN, br. 20/2018), Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakonu o obveznim odnosima.
Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojim se propisuje raspolaganje državnim poljoprivrednim zermljištem, općine i gradovi (jedinice lokalne samouprave) donose program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za svoje područje, na koji suglasnost daje Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Navedeni program je osnova za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje te općine odnosno grada.

Opširnije...
Top