Grobni očevidnik - Registar umrlih osoba

Grobni očevidnik sa registrom umrlih osoba je kompletna internet aplikacija usklađena s važećim zakonskim propisima o vođenju grobnog očevidnika, od 1. siječnja 1999. godine NN 143/98, a na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o grobljima NN 19/98. Aplikacija omogućava obradu i pregled svih važnih elemenata o korisnicima grobnih mjesta, ukopanim osobama, položajni plan grobnog mjesta putem digitalnih GIS karata, zaduženjima, uplatama, tehničkim karakteristikama objekata i uvjetima za upravljanje grobljima.  

Opširnije...

Koncesije u zdravstvu

Web računalni program „Koncesije u zdravstvu“ izrađen je novim Microsoft .NET tehnologijama sa MS SQL bazom podataka koja može biti smještena na Vašem ili našem web serveru.

Za ovu internet aplikaciju nije potrebna nikakva posebna instalacija na računala korisnika nego se programu pristupa putem interneta uz dobijenu pristupnu lozinku što u praksi znači rad sa programom za 5 minuta.

Obzirom na jednostavnost programa edukaciju je moguće napraviti putem telefona i Teamviewer programa za komunikaciju sa korisnikom. Podrazumijeva se da su i druge opcije za edukaciju korisnika izvedive uz zajednički dogovor.

Opširnije...
Top